เพราะพนักงานทุกคนคือหัวใจหลักที่สำคัญต่อองค์กร…

Central Retail Academy จึงได้พัฒนาโปรแกรมและแผนการเรียนรู้ของพนักงาน ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจโดยได้ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้กับทุกตำแหน่งและ Function งานเพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นองค์กรที่น่าอยู่

Making CRC  “ A Great Place To Work ” 

Central Retail Academy is committed to work with all Central Retail business units as a Strategic Learning Partner to enhance employee learning by providing a full range of services as follows:

1. Learning Design

We provide course design and learning path by working with leading educational institutions including our internal experts in order to comply with the needs of participants and respond to all learning demands in business.

2. Learning Technology

We provide the use of online learning by linking between classroom learning and outside the classroom to advance and become a more comprehensive and all inclusive learning organization.

3. Career Counseling & Assessment Center

We provide guidance and advice on career development, self and team development to grow in the profession through high potential development, competency assessment and the follow-up after training.

4. Central Retail Learning Community

We create a learning network within the Central Retail group to enable discussions and dialogues to share best practices.

Central Retail Academy มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกกลุ่มธุรกิจ เราในฐานะ Strategic Learning Partner เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของพนักงาน โดยให้บริการแบบครบวงจร ดังนี้

1.การออกแบบหลักสูตรและเส้นทางการเรียนรู้

โดยทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมชั้นนำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญภายในของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าเรียนและตอบโจทก์ทุกกลุ่มธุรกิจ

2. การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้

พัฒนาหลักสูตรโดยเชื่อมโยงระหว่าง การเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการใช้เทคโนโลยี Online Learning เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบครบวงจร

3. การเป็นที่ปรึกษาด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองและทีมงานเพื่อเติบโตในสายอาชีพ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล การประเมินสมรรถนะ และการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม เป็นต้น

4.การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

สร้างให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท Central Retail เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปัน Best Practices ร่วมกัน